Update 20 januari 2018

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de website van Time for Moda. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Time for Moda, www.timeformoda.nl.
2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden zoals deze hier staan vermeld.
3. Tenzij met de klant schriftelijk anders is overeengekomen worden andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen niet geaccepteerd.
4. Time for Moda behoudt zich het recht voor haar om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden op de website te wijzigen. Vanuit zijn beleid kan Time for Moda deze Voorwaarden wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, dan zal er een update met wijzigingsdatum worden vermeld.

2. Uitvoering van orders

1. Alle artikelen worden met de hoogste zorg in goed verpakkingsmateriaal ingepakt en tijdig verstuurd.
2. Het opgegeven adres is het adres waar de order wordt afgeleverd.
3. Pakketjes worden op werkdagen vaak binnen 24 uur verzonden. In de kerstvakantie is het vaak erg druk bij de postbedrijven, hierdoor kan verzending vertraging oplopen. Time for Moda is niet gebonden aan de verzendtijd van 24 uur, deze is approximatief. Time for Moda streeft er naar om orders binnen de wettelijke termijn van 30 dagen te leveren. Indien dit niet mogelijk is doordat het niet leverbaar is, of dat een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant een mail met het bericht dat hij het recht heeft de bestelling geheel kosteloos te annuleren. Time for Moda is ook gerechtigd om het contract te annuleren wanneer zij constateert dat een product niet op voorraad of leverbaar is.

3. Prijzen en kosten

1. Getoonde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% btw.
2. Bij bestellingen boven de tweehonderd (200) euro naar een adres in Nederland, België en Duitsland neemt Time for Moda de verzendkosten voor zijn rekening. Bij een bestelling naar Nederland, België of Duitsland met een totaalbedrag onder de tweehonderd (200) euro zijn de verzendkosten (5 euro) voor rekening van de klant. De verzendkosten worden specifiek aangegeven wanneer de klant gaat afrekenen op de website.
3. Bij het verzenden naar adressen in het buitenland (m.u.v. België en Duitsland) zijn de verzendkosten te allen tijde 25 euro, ongeacht de grootte van de bestelling.
4. De klant dient rekening te houden met eventuele douane, belastingen en heffingen. De klant draagt de verantwoording om te controleren of een product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. De klant is de geregistreerde importeur die aan de wetten, verplichtingen en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de klant. Ook de kosten van in- en uitklaring zijn voor de rekening van de klant. Time for Moda heeft geen zicht op dergelijke kosten en kan derhalve niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert Time for Moda de klant om te informeren bij de douane naar de kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

4. Retourbeleid

De klant dient te allen tijde via mail of via het online retourformulier aan te geven dat hij/zij wilt retourneren.
1. De klant heeft conform de wet koop op afstand veertien (14) dagen bedenktijd om na ontvangst van het artikel de koop ongedaan te maken, dat kan zonder opgaaf van redenen. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat betreffende artikel wordt geannuleerd en het reeds betaalde bedrag over dat artikel wordt gestorneerd op de bij Time for Moda bekende rekeningnummer van de klant. Ook heeft de klant het recht om direct na een bestelling (dus zonder ontvangst van de artikelen) de order te annuleren. Nadat de bedenktijd is verstreken accepteert Time for Moda geen retourzendingen meer. Zodra de klant binnen de bedenktijd kenbaar heeft gemaakt dat hij wenst te retourneren, dient hij het retourgoed binnen veertien (14) dagen terug te sturen naar Time for Moda. Als de bedenktijd verstrijkt op een niet-werkdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Geretourneerde artikelen moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in herenspeciaalzaken. Artikelen welke foutief zijn geleverd, ondeugdelijk of incompleet zijn en die worden geretourneerd door de klant, dienen in de originele staat met labels en verpakking te worden geretourneerd naar Time for Moda. Time for Moda behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren indien er blijkt dat het artikel gebruikt lijkt of niet is voorzien van originele labels, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren, zoals die zijn gegeven door Time for Moda. Eventueel kan Time for Moda overgaan tot waardevermindering nadat is gebleken dat het artikel is gebruikt of gedragen. Time for Moda behoudt zich het recht om een keuze te maken tussen het weigeren van of het overgaan tot waardevermindering indien er sprake is van een gebruikt of gedragen goed. De hoogte van waardevermindering is afhankelijk van de staat van het artikel, dit kan oplopen van vijfentwintig (25) tot tachtig (80) procent van de aanschafprijs voor de klant.
2. De verzendkosten en risico van retourzending (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend goederen die beschadigd raken tijdens verzending of verkeerd bezorgd worden) zijn te allen tijde voor de klant, mits het afgeleverde artikel verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, worden de kosten van verzending achteraf (binnen twee weken na ontvangst van het retourgoed) door Time for Moda vergoed. In geval van retourzending van een verkeerd, ondeugdelijk of incompleet artikel zijn de risico’s van verzending voor de klant. De klant is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Mocht er sprake zijn van een verkeerde levering, ondeugdelijk of incompleet artikel, dan dient de klant alvorens over te gaan tot terugzending aan Time for Moda deze gebreken terstond via het retourformulier of via mail te melden aan Time for Moda.
3. Artikelen met gebreken kunnen tot uiterlijk 4 weken na levering worden gemeld aan Time for Moda. Retour van artikelen dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief de eventuele accessoires, en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na het constateren van een gebrek, beschadiging ontstaan na constatering van een gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren en terugzending in zijn geheel vervallen.
4. Ingeval klachten van de klant door Time for Moda gegrond worden bevonden, zal Time for Moda naar haar keuze of de geleverde artikelen kosteloos vervangen of met de klant zoeken naar een passende oplossing. Ook kan Time for Moda met de klant een schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Time for Moda beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende artikelen. Iedere aansprakelijkheid van Time for Moda voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5. Bestelt de klant verschillende producten tegelijk en levert Time for Moda deze niet tegelijkertijd? Dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.
6. Zodra Time for Moda via het retourformulier of via mail de berichtgeving heeft ontvangen dat een klant wil retourneren en aan alle voorwaarden voor ruilen en retourneren is voldaan, wordt het betaalde bedrag voor het betreffend artikel (zie factuur) binnen 14 dagen gestorneerd op de bij Time for Moda bekende rekening van de klant.
7. Indien er misbruik wordt gemaakt van het retourbeleid, behoudt Time for Moda het recht om overeenkomsten te ontbinden. Dit zal via mail kenbaar worden gemaakt.
8. Wanneer de klant de volledige bestelling retourneert, worden ook de verzendkosten vergoed, mits de klant niet heeft gekozen voor een speciale verzendmethode (zoals verzenden onder rembours).

5. Betaling

De klant heeft de mogelijkheid om betalingen te verrichten via Ideal of Paypal.

6. Afwijkingen

Alle informatie en gegevens betreffende pasvorm, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Time for Moda gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Bedrijfsinformatie
Time for Moda
Enschedesestraat 164
7552CL Hengelo
KVK: 60114002
BTW nr: NL110974281B01
INGBANK: NL02INGB0006408483